Thursday, June 25, 2009

שטיח זהב







ליד מבנה מרכז המבקרים של התל



צילום: ישראל מידד

ומה ההבדל?




שאריות גללים


לשירותכם אנחנו






לכבוד שמוליק וזיקו






צילום: ישראל מידד

גידול טבעי

תלמידים, אוטובוסים, בנייה






צילום: ישראל מידד

החמה בראש האילן

צילום: ישראל מידד

Wednesday, June 10, 2009

ממראות הישוב

הסובה החדשה



תחנת האוטובוסים החדשה מלמעלה:



הכרמים:



כרמים עוד:



קצת צבע ברחוב:



שמואליק וזיקו: